Yahu Pawul - yahudeejay

Najwybitniejszy pośród polskich deejayów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - The most prominent among Polish deejays ...


... better !! 
- I was a DJ in early '70 
- before there were NO discotheques even 
and disco DJ profession :-))))

DISCJOCKEY
... zdeptane marzenia ...

+ pierwsi polscy deejaye disco


eKsiążka o niezwykle pełnej i niepublikowanej dotychczas, ohydnej 
polskiej disco & deejay historii / prawdzie z czasów komuszego-PRL - książka bardzo niewygodna dla wielu posłusznych komunie deejay- prostytutek i kolaborantów ... ... kliknij w foto aby powiększyć ...

Napisałem pierwszą i póki co jedyną w Polsce, niezwykle unikalną oraz bardzo, ALE TO BARDZO OBSZERNĄ (!!) książkę o historii polskich dyskotek i deejayów – opartą na moich przeżyciach oraz doświadczeniach jak również wywiadach z innymi pionierami dyskotek i zawodu deejaya w Polsce + zdobytych przez lata materiałach.

Książka opisuje fakty i zdarzenia w okresie od 1970 roku - czyli roku pojawienia się pierwszych dyskotek i deejayów w formie dość zmasowanej.

Tak wielka objętościowo książka jest dostępna (Z KONIECZNOŚCI) tylko w postaci elektronicznej - do odczytania na ekranie komputera, itp. (treść / text pliki PDF + fotografie pliki jpg.) Treść stanowi ponad kilkaset stron tekstu, a ilustracje to setki fotografii polskich i zagranicznych.

Gdyby taką książkę wydrukować to musiałaby zawierać z 1.500-2.000 lub więcej stron formatu A4 :-)))))))) – a jej cena byłaby absurdalna ...

Książkę można kupić u mnie / moim sklepie e-Bay płacąc 120zł na rzecz autora:Po otrzymaniu zapłaty przesyłam DVD+R z zawartą na nim książką (ponad 2GB tekst i foto) na wskazany adres.

 Książka zawiera między innymi:

* treść opisującą moje przeżycia jako deejaya - przez ponad 40 lat – począwszy od 1970 roku (178 stron tekstu)

* wywiady z innymi deejayami pionierami zawodu z lat ’70 i ‘80 (ponad 20 wywiadów! - ponad 170 stron tekstu)

* ogromną ilość historycznych fotografii

* skany komunistycznych dokumentów takich jak:

- słynny i ukrywany przez kilkadziesiąt lat „Raport o Stanie dyskotek dla władz PRL” napisany przez  Franciszka Walickiego

- przeróżne dokumenty komunistycznej organizacji o nazwie ‘Krajowa Rada Prezenterów Dyskotek’ – KRPD) narzuconej polskim deejayom przez karierowiczów z naszego, ówczesnego środowiska oraz władze PRL celem nadzoru / kontroli oraz politycznego ukierunkowania = prześladowania nieposłusznych deejayów

 - liczne materiały o słynnych i niespotykanych nigdzie na świecie komunistycznych ‘weryfikacjach’ polskich deejayów

- moje liczne, edukujące artykuły na temat historii dyskotek i deejayów oraz artystach i innych zjawiskach związanych z dyskotekami i przemysłem muzycznym

 - liczne skany przeróżnych artykułów prasowych (polskich i zagranicznych) z lat ’70 i ’80 powiązanych z tematem dyskotek i deejayów

ZAWARTOŚĆ e-KSIĄŻKI: http://discjockey-discjockey.blogspot.com/p/zawartosc-spis-tresci.html

***

Pomimo, że jest to tak obszerny materiał / książka - to i tak w moim archiwum znajduje się ze 100-razy więcej materiałów na temat historii dyskotek i deejayów, głównie tej światowej (po angielsku) bo historia polska to maleńki procencik tego co działo się na świecie :-)))))) - a co pojawiło się w innej mojej książce w języku angielskim ...//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

zobacz też informacje o innej książce opisującej w unikalny sposób 
(bo poprzez wywiady z pionierami) 
światową historię dyskotek i deejayów (po angielsku):
zobacz także


... kliknij w foto aby powiekszyć ...


PROBABLY BEST BOOK EVER 
- ABOUT DISCO & DEEJAY HISTORY !! 
- - - >>

zawartość książki://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
zobacz moją nową książkę: DEEJAYs.
zobacz szczegóły tu: http://deejays-dj.blogspot.com/
zobacz na YouTube / / / check on YouTube also://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


kontakt: 52disco70@gmail.com


Yahu Pawul
disco historian and biggest disco / deejay history archive worldwide
41-709 Ruda Slaska, Poland
tel. +48 32 7716678

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


check my blogs under the links:

publikujemy niniejszym materiał / informacje o wybitnym polskim deejayu i historyku światowych dyskotek - twórcy unikalnej strony internetowej - Nr 1 na świecie(!!) poświęconej historii dyskotek i deejayów:

We publish this material / informations about outstanding Polish historian, deejay - the creator of a unique website - No. 1 in the world (!) on the history of discos and deejays:YAHU PAWUL to jedyny polski deejay, który dostąpił największego honoru i zaszczytu jaki może spotkać w pełni profesjonalnego deejaya - czyli członkostwo światowego

Yahu Pawul is the only Polish deejay, who attained the greatest honor and privilege that can fully meet a professional deejay - a global membership of:
Disco Pioneers Hall of Fame !!


Jan Pawul - better known worldwide as Yahu Pawul creator and editor of former http://www.djsportal.com  - No 1 disco and deejay history website (worldwide), known as Yahudeejay also - is our very special member, because of his hero deejay career behind Iron Curtain very communist country in '70 - Poland.

Yahu all his life was against communists and all polish deejays and organisations (KRPD), verifications, etc. which / whose did colaboration with communist opressive regime !! Yahudeejay as no one else in Poland popularised USA - R&B / Soul / Funky - Disco music, artists, producers and culture - what was BIG freedom risk in '70 communist era in Poland - and what is his small  / very private WAR / action against communism and their agents.

Yahu did propagate and popularise anti-communist - USA - disco culture, music and style of life - and did help this way in fact a little bit in communism fall down in Poland 1989 as we know of the new history of Poland - Lech Walensa, Solidarity, etc.

Tony Bruno - NYC & LA media
vide - - vide - - vide - - vide:
(pod literami 'J' + 'Y' - Jan Yahu Pawul / Yahu Pawul)
(at / under letters 'J' + 'Y' - Jan Yahu Pawul / Yahu Pawul)
http://disco-hall-of-fame.blogspot.com/
Yahu Pawul był także wielokrotnie opisywany w formie artykułów w USA, UK czy Polsce.

Yahu Pawul was also repeatedly described in the form of articles in the U.S., whether in Poland.

t
SPRAWDŹ TO:
http://dyskoteki-deejaye-prl.blogspot.com/p/yahu-pawul-yahudeejay-zdeptane-marzenia.html

I TO:
http://dyskoteki-deejaye-prl.blogspot.com/

a to poniżej to jest skrótowo - zarys jego biografii / najważniejsze fakty

and this below is a brief - an outline of his biography / Key Facts 


Deejay pionier od 1970 roku - budujący polskie dyskoteki i deejaystwo w latach głębokiej komuny kiedy to władze PRL prześladowały go za jego zagraniczne kontakty, masową korespondencję, itp. 

W latach ’70 i ’80 Yahu był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez MO, ORMO i SB na okoliczność (jak to pokracznie określano) 

“propagowania wykolejonych i wrogich socjalistycznej ojczyźnie imperialistycznych sztuczek mających na celu odciągniecie polskiej młodzieży od nauki i pracy dla socjalistycznej ojczyzny”

Konfiskowano mu promocyjne płyty przysyłane przez firmy fonograficzne z USA i UK

Krajowa Rada Prezenterów Dyskotek - KRPD (organizacja stworzona przez komuchy celem prześladowania wolnych(!) deejayów), a skaładająca się w większości z tzw. zweryfikowanych prezenterów czyli posłusznych komunie deejayskich prostytutek – ZAKAZAŁA MU PRACY W DYSKOTEKACH NA TERENIE PRL !!!  To był szczyt prześladowań i poniewierania uczciwego człowieka, wiernego ideii zawodu deejaya i nowej ideii rodzących się dyskotek.

* Deejay pioneer since 1970 - Polish builders discos and deejay in the commune deep years when the communist authorities of persecuting him for his foreign relations, mass communications, etc.

Between '70 and '80 was repeatedly Yahu stopped and interrogated by the Political Secret Police the fact (as determined grotesque) 

-"Promote the misguided and hostile to the socialist homeland imperialist tricks aimed at pulling the Polish youth from school and work for the socialist fatherland"

Communists confiscated his promotional 7", 12", LP's sent by record companies from the U.S. and UK. National Board Presenters Disco - KRPD (an opressive organization created by the commies to the persecution of free (!) deejays) and including in most of the so-called verified presenters or obedient communion deejays prostitutes - forbade him to WORK IN PRL (communist Poland) discos! This was the peak of persecution honest man, faithful and deejay profession drives the idea of a new emerging clubs.

_______________________________________________

* Finalista Pierwszego Ogólnopolskiego Turnieju Prezenterów Dyskotek w 1973 roku – dzisiaj zaliczany do bardzo wąskiego grona legendarnych polskich deejayów

* First National Tournament Finalist Presenters Discotheque in 1973 - today belongs to a very narrow group (a very few) of legendary Polish deejays


* W 1975 roku dostąpił zaszczytu (jako jedyny Polak !) honorowego członkostwa NADD (PIERWSZE(!) - Narodowe Stowarzyszenie Discjockeyów USA) organizacji, której prezesem był Robert J. Casey

* In 1975, he had the honor (the only Pole!) Honorary membership of NADD (FIRST (!) - National Association of Discjockeys USA) organization, whose president was Robert J. Casey


* Również w 1975 roku dostąpił zaszczytu (jako jedyny Polak !) honorowego członkostwa NADJ (PIERWSZE(!) - Narodowe Stowarzyszenie Discjockeyów Wielkiej Brytanii) organizacji, której prezesem był Ben Cree

* Also in 1975, had the honor (the only Pole!) Honorary membership NADJA (FIRST (!) - National Association of Discjockeys UK) organization, whose chairman was Ben Cree


* W roku 1982 został członkiem (jako jedyny Polak !) ekskluzywnego Inter City Soul Club UK - prezesem, którego był Tom Scott.

* In 1982 he became a member (the only Pole!) Exclusive Inter City Soul Club Guide - the president, which was Tom Scott.


* Również w 1982 został członkiem (jako jedyny Polak !) innego ekskluzywnego klubu, a mianowicie Disco & Club News UK - prezesem, którego był Jerry Gilbert

* Also in 1982 he became a member (the only Pole!) Of another exclusive club, namely, Disco & Club News Guide - the president, which was Jerry Gilbert

* bohater wielu artykułów publikowanych w prasie muzycznej i dyskotekowej w USA i UK

* The 'hero' of many articles published in newspapers and disco music in the U.S. and UK

* marzec 1989 - marzec 1990 pobyt, praca oraz nauka w klubach oraz firmach płytowych w New York City, Los Angeles i Seattle

* March 1989 - March 1990 stay, work and learn in clubs and record companies in New York City, Los Angeles and Seattle

* pisarz, autor setek artykułów publikowanych we wszystkich polskich i paru zagranicznych pismach muzycznych i dyskotekowych

* Author of hundreds of articles published in all Polish and a few foreign disco magazines / newspapers

* jedyny polski deejay - członek DJ Hall of Fame czyli członek Panteonu Najbardziej Znaczących i Zasłużonych Deeajów Świata 

* Only Polish deejay - a member of the DJ Hall of Fame or a member of the Pantheon Most Significant and Meritorious World Deejays  (see links above)

* jego unikalna strona internetowa (już nie istniejąca) www.djsportal.com – największa i najlepsza na świecie strona poświęcona historii dyskotek i deejayów (ponad 300 artykułów)

* Its unique website (not exested longer) www.djsportal.com - the biggest and world's best website dedicated to the history of disco and deejays (over 300 articles)

* profile na Myspace i Facebook zawierające nazwiska (kilkaset) najznamienitszych gwiazd muzyki i dyskotek w sekcji o tytule - PRZYJACIELE 

* Profiles on MySpace and Facebook with names (several hundred), the most prominent music stars and dance clubs in the section entitled - FRIENDS

* pierwszy i jedyny członek honorowy DJ Union – Polska (Stowarzyszenie Polskich Deejayów) 
W 2012 roku oddał / zwrócił (niczem The Beatles zwrócili nigdyś 'Królowej Anglii' order Imperium Brytyjskiego :-))członkostwo w geście zdecydowanego protestu przeciwko złym metodom działania stowarzyszenia i zbytnie nawiązywanie stowarzyszenia do tego, że niby jest ono kontynuatorem organizacji PSPM zrzeszającej deejayów w czasach PRL czyli zwyrodniałej komuny, która zbyt często i zbyt dużo oraz długo niszczyła prawdziwe dyskoteki i deejayów w Polsce !!

czytaj więcej pod tym linkiem:
http://dj-union-poland.blogspot.com/p/dj-union-kontra-yahu-pawul-czyli.html

 
* First and only honorary member of the DJ Union - Poland (Polish Deejays Association)
In 2012 he gave back / returned (similar way The Beatles gave back / returned the Queen of England - OBE :-))membership in a strong gesture of protest against the wrong methods of operation of the association and  too much propaganda that it is successor organization of communist uniting deejays name PSPM in PRL (communist Poland oppressive regime) degenerates which / whose by many years of activity destroyed true discos and deejays in Poland!

YAHU PAWUL to także polski deejay któremu zaufały instytucje egzekwujące prawo w Polsce ! Yahu dostąpił zaszczytu (jako jedyny polski deejay - nikomu innemu nie złożono takiej propozycji) reprezentowania STOART jako inspektor d/s naruszeń ustawy o prawie autorskim. Wszystkie pirackie i łamiące latami prawo dyskoteki ze Śląska wyprowadził na drogę legalności. Przestali łamać prawo i teraz w zębach zanoszą należne zagranicznym artystom tantiemy kiedy trzeba i gdzie trzeba - kilkaset tysięcy złotych każdego roku. Przy okazji na drogę prawa powróciło też paru deejayów frajerów i piratów kradnących i eksploatujących publicznie muzykę !!

Dzięki odważnemu i zdecydowanemu inspektorowi Yahu Pawul - Polska branża dyskotekowa powraca z zacofania i ciemnogrodu prawnego na drogę pełnej legalności i przestrzegania prawa !


Yahu Pawul Polish deejay is also trusted by law enforcement institutions in Poland! Yahu had the honor (as the only Polish deejay - no one else made such a proposal) represent STOART as an inspector against violations of the Copyright Act. All the pirate and violate the right disco years from Silesia - south of Poland led on the path of legality. They stopped to break the law and now they carry in their teeth due to foreign artists royalties when and where you need - a few hundred thousand each year. By the way, the law has returned a few deejays nerds and pirates stealing and exploiting publicly music!

With bold and decisive inspector Yahu Pawul - Polish industry disco is back with backwardness legal on the road full of legality and respect for the law!


Yahu Pawul to także wybitny historyk dyskotek i deejayów pisarz i publicysta cieszący się uznaniem całego świata - posiadający ogromną ilość międzynarodowych kontaktów. Yahu drukował swoje artykuły we wszystkich polskich pismach dyskotekowych / deejayskich i muzycznych. Sporo też opublikował w pismach zagranicznych.

Jego strona (już nie istniejąca) www.djsportal.com to największa i najlepsza na świecie strona o historii dyskotek i deejayów - niedościgniony wzór dla konkurencji - ponad 300 wywiadów, artykułów i tysiące unikalnych fotografii - gwiazd i ikon ery disco !!!


Yahu Pawul is also a prominent historian and discos + deejays writer and journalist respected around the world - having a huge amount of international contacts. Yahu articles printed in all the writings of Polish disco / deejay and music media. A lot also published in foreign newspapers.

His website (not existed longer)  www.djsportal.com  is the largest and world's best site about the history of disco and deejays - more than 300 interviews, articles and thousands of unique photographs - the stars and icons of the disco era!
Zaplanował i zorganizował program - słowem - rozkręcił swego czasu dyskotekę, która stała się na krótko najlepszą dyskoteką w Polsce i jedną z najlepszych (wtedy!! - 2003 / 2004) w Europie. Program składał się z występów najznamienitszych w owym czasie, a sprowadzanych przeze niego osobiście największych gwiazd muzyki tanecznej :-)
-----------------------------------------------
Planned and organized the program - in a word - got under way at one time a disco / club, which was briefly the best disco / club in Poland and one of the best (that time!! - 2003 / 2004) in Europe. The program consisted of the finest performances of the time, and I personally brought the biggest stars of dance music :-) DORADZAMY TAKŻE ZOBACZYĆ MATERIAŁ SPOD TEGO LINKA 
(check this link also): 

OPOWIEŚĆ MANAGERA O LEGENDARNEJ DYSKOTECE
  ... wielce pouczający materiał - w szczególności dla właścicieli dyskotek ...
___________________________________
Yahu Pawul to również polski deejay(!!) uwidoczniony szeroko w całym światowym internecie, który cieszy się przyjaźnią poparciem i współpracą z najwybitniejszymi artystami, deejayami, producentami, dziennikarzami, etc. !!

Niepodważalnym dowodem pozycji Yahu w świecie muzyki
i showbiznesu są jego profile na Facebook i MySpace:

Yahu Pawul is also Polish deejay (!) visualized in the whole world wide web, which enjoys the support of friendship and cooperation with the most prominent artists, deejays, producers, journalists, etc. !

Undeniable proof Yahu position in the world of music 
and show business are his profiles on Facebook and MySpace:

1/
(kilkaset(!!) znamienitych przyjaciół i współpracowników)
(A few hundred (!) Of distinguished friends and colleagues)
(ponownie - kilkaset(!!) znamienitych przyjaciół i współpracowników)
(Again - a few hundred (!) Of distinguished friends and colleagues)


Tony Bruno - NYC & Los Angeles Media
++ DJSPORTAL ZAŁOGA    yahu70@gmail.comI'M LOOKING YOUR HELP IN ACCESS TO DISCO ERA magazines.


OFERTA SPECJALNA !! -
- unikalne wykłady ze światowej historii dyskotek i deejayów:

- unique in world history lectures about discos and deejays:  http://yahudeejay1970.blogspot.com/
DORADZTWO I KONSULTACJE DLA DYSKOTEK / KLUBÓW I BRANŻY MUZYCZNEJ / FONOGRAFICZNEJ

ADVICE AND CONSULTATION FOR Disco / CLUBS AND MUSIC INDUSTRY / Phonograph:http://klubdyskoteka.blogspot.com/  


idea otwarcia niezwykle dochodowego biznesu - dyskoteki w stylu lat '70 pod kierownictwem yahudeejay

very idea of opening a business income - disco-style '70s led yahudeejay:
sprawdź nasze najnowsze internetowe "Baby" 
- czyli blog oparty na książce napisanej przez Yahu Pawul:
check our newest "Baby" - we mean blog based on Yahu Pawul book:

POWYŻSZY LINK DO BLOGA - TO  /  ABOVE LINK TO BLOG - IS:
(pozycja nr 5 w wyszukiwarce Google - pośród 8.000.000 innych / podobnych linków)
(number 5 in Google search machine among 8.000.000 other / similar links)


Check this *DISCO HALL OF FAME:CZYTAJ:
"SilverClub Story" - pełna i prawdziwa opowieść 
o legendarnej dyskotece z Bielska Białej spisana przez jej managera  
http://silverclub-bielsko-biala.blogspot.com czytaj także - POMOC DLA DEEJAYÓW W POTRZEBIE:

DISCOTHEQUE AND DEEJAY STORY
- potential ‘Oscar’ movie idea !!  :-))))
-----------------------------------------------------------

* DISCJOCKEY *
Trampled  Dreams

(behind the 'iron curtain' story)

check details:
http://yahu-deejay.blogspot.com/czytaj także rewelacyjnego bloga:

http://dj-union-poland.blogspot.com/ 

moje najnowsze baby :-))))


This YouTube list of hits (links below) start end of 2012 and for disco music of present time. 

I waited for over 40 years and believe that there will be music in discos comparable with the best hits of '70 and '80. Music over all those crap of '80 like Depeche Mode, U2, etc.

And finaly here it is ! :-))) GREAT DISCO MUSIC FOR DANCE 2012, 2013 - SAME (almost :-) GOOD AS MY GREATEST LOVE OF ALL - '70 DISCO MUSIC.

__________________

Ta lista przebojów YouTube (linki poniżej) zostały powołane do życia pod koniec 2012 i prezentują aktualną muzykę Disco.

(nie mylić historycznego słowa z USA - 'Disco' z terminem używanym 
w Polsce [nadużycie i ściema!!] do nazywania wsiowego badziewia 
czyli - 'disco-polo'. To śmieciowate coś powinno się nazywać WSIOK-DANCE)

Czekałem na to ponad 40 lat i wierzę, że jest to muzyka dyskotekowa czyli Disco porównywalna do najlepszych hitów z lat '70 i '80. Oczywiście pomijam tu niemal milczeniem wszystkie te badziewy typu: Depeche Mode czy U2, itp. śmiecie, które zatruwały nam życie w latach '80 !!

Wreszcie jest! :-))) Świetna muzyka DISCO 2012, 2013, 2014. Jest to muzyka prawie :-) tak samo dobra jak '70 DISCO MUSIC.


my YouTube "PlayList of hits:

http://www.youtube.com/playlist?list=PL7IbundOgTi4mo2SisKrhbVpzJ1nf7zg4 


http://www.youtube.com/playlist?list=PL7IbundOgTi62hgOGvo8iS8moEC8LnEGw
 

POSIADAM ARCHIWALNE SETY DEEJAYSKIE 
Z POCZĄTKU LAT '70  !!

I OWN EARLY '70, ARCHIVE DEEJAY SETS 
Jestem szczęśliwym właścicielem (raczej jedynym w całej, wielkiej Polsce :-) paru niesamowitych dokumentów dźwiękowych sprzed lat.

Posiadam mianowicie sety deejayskie z początku lat '70 nagrane live w dyskotekach i radiostacjach USA, UK, itp.

------------------------------------------------------

I bought them a few years ago of NYC pioneer deejay (very first wave) - Barry Lederer RIP - some of his reel tapes transfered for digital.
Very unique disco pioneer deejays sets  :-) 

----------------------------------------------------------------------

LIVE SETS OF THE BEST ’70 DISCOTHEQUE PIONEER DEEJAYS
oto deejaye których sety posiadam:

Roy Thode, Tom Savarese, Jim Burgess, John ‘jellybean’ Benitez, Alan Dodd, Robbie Leslie, Bobby Vitteriti, Kevin Burke, Vincent Carleo, Jonathan Fearing, Danae Jacovidis, Michael Fireman, Phil Alexion, Jimmy Stuard, Lary Sanders, Barry Lederer and maybe few more ...

 


‘INTRODUCTION’
AS THE DETROIT EMERALDS ONCE SAID "YOU WANT IT – YOU GOT IT" SOME MANY READERS HAVE INQUIRED ABOUT THE MUSIC ON THE ACTUAL AND UNIQUE PIONEEER DEEJAYS FROM THE very early SEVENTIES.

FINALLY YOUR DJSPORTAL WEBSITE HAS SECURED EXCLUSIVE MUSIC FROM A PRIVATE SOURCE OF SUCH LIVE SETS BY: Roy Thode, Tom Savarese, Jim Burgess, John ‘jellybean’ Benitez, Alan Dodd, Robbie Leslie, Bobby Vitteriti, Kevin Burke, Vincent Carleo, Jonathan Fearing, Danae Jacovidis, Michael Fireman, Phil Alexion, Jimmy Stuard, Lary Sanders, Barry Lederer and maybe few more ...

WE ALREADY HAVE THEM FOR YOU (15-30-60 minutes – about).

DANCE ON !!! OR JUST LISTEN

- Yahu Pawul [yahudeejay] - 

If you’re interested – contact us at: yahu70@gmail.com

-----------------------------------------------

if anyone own old '70 disco deejays sets live recorded - send me info. I do work with disco history very serious waypublikacja historyczna o ludziach,
organizacjach, itp. szkodliwych tworach 
działających na terenie Polski w latach '70 i '80CZYTAJ NOWY REWELACYJNY BLOG - PIERWSZY I JEDYNY(!) POLSKI BLOG O HISTORII NASZYCH DYSKOTEK I DEEJAYÓW Z LAT '70 I '80 W PRL!!

[...] "Weryfikacje dla prezenterw dyskotekowych" w Polsce były tym samym czym dla prasy, literatury czy filmu była CENZURA! Było to niezwykle ohydne komusze narzędzie nadzoru i prześladowania deejayów [...]

[...] "krajowa rada prezenterów dyskotek (KRPD) - komunistyczna organizacja prześladowcza - kontrolująca i sterująca wiekszością polskich deejayów lat '70 i '80 - w bliskiej kolaboracji z kilkoma kablujacymi deejayami ze Śląska - wydała podstępny i przeohydny zakaz pracy dla jednego ze śląskich deejayów (Yahu Pawul [ yahudeejay ] ) za to, że współpracował z tzw. imperialistycznym, wrogim komunie, zachodem, a nie KRPD - natomiast szef tej organizacji, niejaki Adam Halber zaatakował tego deejaya osobiście w ówczesnej komunistycznej prasie, proponując zabieranie mu z urzędu płyt posyłanych na jego adres masowo z wytwórni płytowych z USA i UK, etc." [...]

[...] "Franciszek Walicki i jemu podobni gonzowie ówczesnych dyskotek szerzyli ściemę jakoby dyskoteka z Sopotu z 1970 roku o nazwie "Musicorama" była pierwszą dyskoteką w Polsce. Jest to max / total ściema i fałszerstwo historyczne, ponieważ i deejaye i dyskoteki istnieli w Polsce przed ową "Musicoramą" [...]

[...] "We wczesnych latach '80 Franciszek Walicki napisał specjalny 'DONOS' - nazwany w ramch ściemy zmyłkowo -  "Raport o Polskich Dyskotekach i Deejayach dla Władz PRL. Po co, dlaczego - co ten dokument zawierał nikt nie wie. Zniknął, zaginął, kamień w wodę." [...] 

VIDE PEŁNE WERSJE ARTYKUŁÓW NA:_________________________
cdn.DISCO LADY 
- perfect symbol of beautiful '70 disco years ...

disco lady


PRAWA AUTORSKIE / COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
... kliknij w foto aby powiększyć ...


kup sobie tą książkę i w niej przeczytasz dużo - DUŻO  :-))))  więcej:
http://discjockey-discjockey.blogspot.com/

    still care about real disco & DJ history  
the orginator
the innovator
a real disco DJ pioneer
Jan *yahudeejay* Pawul
OLDEST DJ IN POLAND (this real one!): 

books author about dj and disco history: 
!! No one of worldwide DJs risked its life to play USA-R&B-Dance music in '70 communist regime Poland as YahuDeej@y did !! Most persecuted DJ in '70 communist regime Poland !!


... click on the pix to enlarge ...
Kolesie / ludzie z UK i USA – POMAGALI PRZEŚLADOWANEMU DEEJAYOWI W PRL. Sama tylko 3-letnia i codzienna promocja z największego wtedy koncernu płytowego EMI słana na mój adres dawała jakieś z 1000 - 7" rocznie. Razem z płytami promo z innych firm z USA i UK dawało to tysiące płyt każdego roku przez jakieś 10 lat. Pisano też o mnie sporo w zagranicznej prasie dyskotekowej i deejayskiej.

Byłem znany z powodu tych tysięcy płyt, artykułów prasowych co generowało (to oczywiste w komunistycznej Polsce lat ’70) zawiść zweryfikowanych komunistycznych deejayów / nieudaczników którzy kablowali / donosili na mnie gdzie tylko się dało. Wywoływało to skutki w postaci przeszukań mojego mieszkania przez polityczną, komunistyczną policję - SB, która KONFISKOWAŁA dużo mojej własności - szczególnie w 'stanie wojennym'. Całe moje archiwum – deejayska prasa, dokumentacja z tamtych lat / lat ’70 – widoczne tu skany / fotografie zostały mi skonfiskowane w ‘stanie wojennym’ i nigdy mi już tego nie oddano. Pozostało jedynie kilka zdjęć przechowywanych w USA u mojego koleżki po fachu jakim był nieżyjący już deejay pionier i znakomity dziennikarz muzycznego pisma Billboard - Barry Lederer, który sporo mi w latach ’70 pomagał i przyczynił się do zaistnienia tych wielu artykułów o mnie czy wciągnięcia mnie na listy wysyłkowe wielu firm płytowych.

Prawie o tym wszystkim zapomniałem. Po ponad rocznym pobycie w USA w 1989 / 90 roku zajęty byłem trudami życia w doprowadzonej przez komunistów do totalnego bankructwa Polsce. Dopiero chyba w 2002 czy 2003 roku mój koleżka, deejay i dziennikarz z Nowego Yorku Barry Lederer zrobił mi skany tych fotek i przesłał na mój adres mailowy. Dobrze, że niektóre rzeczy wtedy w latach ‘70 fotografowałem z pomocą super fotografa i jego niespotykanego jak na tamte lata sprzętu to teraz można te fotki / skany chociaż pokazać.
Good people from the UK and USA - HELPING PERSECUTED DEEJAY OF ’70 COMMUNIST POLAND. Record Companies of the US and the UK sent thousands of albums, 7”, 12” singles every year for about 10 years. There were also a lot of articles in UK / USA disco and deejay newspapers.

I was known, because of the thousands of records I received and articles they published about me and that generated (enviable in the 70's communist Poland) the envy of the verified communist deejays / losers who cabled / reported about me wherever possible. This has resulted search of my apartment by the political, communist police - SB, which has been CONFISCATED my property - especially in 'martial law'. All my archive - the deejay / disco press, documentation from ‘70 (the scans / photographs you can see here) were confiscated in 'martial law' and never return / came back to me. 

There were only a few photos left in my USA friend apartment – I mean NYC apartment of very pioneer deejay and great journalist for famous music magazine ‘Billboard’ - Barry Lederer (RIP).

Barry helped me a lot in the 1970s and contributed to the many articles about me or pulled me in.

He helped to put my name and address on the mailing lists of many record companies.

I almost forgot about it. After over a year in the USA in 1989/90, I was busy everyday existence problems in a communist Poland – country which fall down into total bankruptcy. In 2002 or 2003 my friend, deejay and journalist Barry Lederer scanned the pics (you see below) and sent them to my email address.

Well, it is good that I did the photos some things of my archive then in the '70 with the help of a super photographer and his unique equipment. Thanks of that it is possible to show those pics / scans public today.... pix of the past :-))))))


... click on the pix to enlarge ...


Tak (foto powyżej) traktowali mnie obcy, poza moją ojczyzną Polską - a jak traktowali mnie Polacy za moje osiągniecia takie jak te uwiecznione na powyższych fotkach - pokazuje poniszy dokument / ZAKAZ(!) 

- szerzej czytaj tu: http://1952yahudeejay1970.blogspot.co.uk/p/zakaz-pracy-dla-deejaya-jestem-jedynym.html
... click on the pix to enlarge ...
... kliknij w foto aby powiekszyć ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz